Slider

Przetwarzanie danych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GABINECIE LOGOPEDYCZNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Logopedyczny SAVANTIA Dorota Kowalska-Ruta , 21-003 Ciecierzyn, Dys, ul. Słoneczna 101, NIP 821 165 35 42

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonej w formie pisemnej zgody.

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby poniżej 16 r.ż., zgodę na ich przetwarzanie wyraża rodzic/przedstawiciel ustawowy/prawny opiekun pacjenta.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji w zakresie diagnozy logopedycznej lub/i terapii logopedycznej lub/i konsultacji, a także komunikowania się drogą telefoniczną i elektroniczną na temat planowanych wizyt, odwoływania wizyt, wolnych terminów w gabinecie oraz innych informacji organizacyjnych, a także przesyłania za pomocą poczty elektronicznej pisemnych zaleceń i opinii.

5. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem firmy księgowej, administratora poczty mailowej, bankowości, a także z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa . Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

6. Dane osobowe przechowywane są w formie papierowej dokumentacji (karty pracy) w siedzibie administratora. Dane osobowe pacjentów poddanych badaniu testem KOLD przechowywane są za pomocą programu KomKod moduł KOLD, którego producentem jest Wydawnictwo Komlogo.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 6., w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

8. Po realizacji celów, dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a następnie zostaną bezpowrotnie zniszczone.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane te dotyczą jak też jej rodzicowi/ przedstawicielowi ustawowemu//prawnemu opiekunowi przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy (art. 17 ust. 1 RODO*):
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy (art. 18 ust. 1 RODO):
e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 ust. 1 RODO).
f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 7 ust. 3 RODO).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem rozpoczęcia zajęć logopedycznych. Odmowa podania niezbędnych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska pacjenta, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail i innych dodatkowych informacji mogących mieć wpływ na proces diagnostyczny i terapeutyczny, uniemożliwia rozpoczęcie zajęć.

11. W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem e-mail: savantia@o2.pl